ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา  (Philosophy)

มีระบบ สร้างสรรค์ ทันสมัย โปร่งใส  พัฒนา

วิสัยทัศน์  (Vision)

เป็นหน่วยงานกลางที่มีระบบและกลไกในการดำเนินงาน

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย  ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

คำขวัญ (Slogan)

“งานได้ผล คนเป็นสุข”