ประวัติความเป็นมา

ในปี  พ.ศ.  2551  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์  ได้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์  เรื่อง  การจัดโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์  ลงวันที่  18  กุมภาพันธุ์ พ.ศ.2553  ได้แบ่งโครงสร้างการบริหารงานของสำนักงานอธิการบดีออกเป็น  2  กอง  เป็นหน่วยงานตามประกาศกระทรวงจำนวน2  กอง   ดังนี้  หน่วยงานตามประกาศกระทรวง  จำนวน  2  กอง คือ  กองกลาง  และกองนโยบายและแผน    และแบ่งโครงสร้างการบริหารงานของคณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ออกเป็น  ส่วนงานภายในคือ  สำนักงานคณบดี  และหน่วยงานตามประกาศกระทรวง  2  ภาควิชา  คือ  ภาควิชาศิลปศาสตร์และภาควิชาวิทยาศาสตร์ กองนโยบายและแผน  แบ่งโครงการสร้างการบริหารภายในดังนี้
1.   กลุ่มงานแผนและงบประมาณ  แบ่งเป็น  5 งาน  คือ  งานวิเคราะห์แผนและพัฒนา งานงบประมาณแผ่นดิน งานงบประมาณเงินรายได้ งานข้อมูลสารสนเทศและติดตามประเมินผล งานธุรการและเลขานุการ
2. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา แบ่งเป็น 8 งาน คือ งานส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัย งานวิจัยสถาบัน   งานพัฒนานักวิจัย งานติดตามและประเมินผลงานวิจัย งานฝึกอบรมและพัฒนา งานศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ งานจัดศูนย์สาธิตตามแนวพระราชดำริ งานวิจัย เผยแพร่และเครือข่ายศูนย์สาธิตตามแนวพระราชดำริ
3. กลุ่มงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แบ่งเป็น 4 ฝ่าย คือ ฝ่ายห้องสมุด ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายสำนักงานห้องสมุด และฝ่ายบริการวิชาการ
4. กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แบ่งเป็น 3 งาน คือ งานบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร งานระบบคอมพิวเตอร์และการซ่อมบำรุง
5. กลุ่มงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา แบ่งเป็น 3 งาน คือ งานประกันคุณภาพการศึกษา งาน กพร. งาน สมศ.
6. กลุ่มงานศิลปะและวัฒนธรรม แบ่งเป็น 5 งาน คือ งานธุรการ เลขานุการ งานเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ งานอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น งานอนุรักษ์ดนตรีศิลปะการแสดงพื้นบ้าน และงานศูนย์   ภูไทศึกษา