โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5* ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) ในวาระแรก ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 -2565)

Read more

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายการจัดการระบบแผนงบประมาณและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระหว่างวันที่ 20 – 22 กันยายน 2562

Read more