โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายการจัดการระบบแผนงบประมาณและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระหว่างวันที่ 20 – 22 กันยายน 2562

Read more