แบบฟอร์มงานประกันคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1

มกส.5.1-1-1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2555-2559 ฉบับทบทวน (23 มีนาคม 2558)

มกส.5.1-1-2 คำสั่งที่ 006/2554

มกส.5.1-1-3 คำสั่ง 0373/2558

มกส.5.1-1-4  รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558

มกส.5.1-1-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ พิเศษ/2558 วันที่ 18 พฤษภาคม 2558

มกส. 5.1-1-6 แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2559

มกส.5.1-1-7 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2558  เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558

มกส.5.1-1-8 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ พ.ศ 2555-2559  (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2558)

มกส.5.1-1-9 แผนปฏิบัติราชการประจำปี  พ.ศ. 2559

มกส.5.1-1-10  แผนปฏิบัติราชการประจำปี  พ.ศ.2559

มกส.5.1-1-11 รายงานประจำปี 2558

มกส.5.1-1-12 รายงานติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีพ.ศ. 2559  รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559)
มกส. 5.1-1-13 รายงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2559 รอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน 2559-กันยายน2559)
มกส. 5.1-1-14  รายงานติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2559

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *