รับนโยบายการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการรับนโยบายการทบทวนแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (Retreat Reprofiling Kalasin University)
ระหว่างวันที่ 28 – 31 กรกฎาคม 2560
ณ โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย จังหวัดเชียงราย
            ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 86ก
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 โดยให้บทบาทหน้าที่ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2558
ว่าด้วย“ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันทางวิชาการที่ให้ความรู้และความชำนาญในการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพและ
วิชาชีพชั้นสูง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาและส่งเสริมงานวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี
ให้บริการทางวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
และการกีฬารวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมของรัฐและท้องถิ่นและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และมาตรา 19 สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย อำนาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวม
ถึงวางนโยบายและแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย อีกทั้งสภามหาวิทยาลัย
ยังเป็นองค์กรกำกับดูแลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมีอำนาจและหน้าที่ในการกำกับนโยบาย ดูแลการบริหารจัดการ
ให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพกรรมการสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ที่
มีความสำคัญในการกำหนดนโยบายที่เหมาะสมและพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้ประสบผลสำเร็จ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนผ่านประเทศไทย และประเทศไทยอยู่ในช่วงการปรับเปลี่ยนและพัฒนาอุดมศึกษาไทย
ทั้งสภาพที่จะต้องเปิดเสรีทางการศึกษา การแข่งขันกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เพิ่มมากขึ้น และการจัดทำแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย
ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ของจังหวัด  และของกลุ่มจังหวัด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานและการปฏิบัติงาน
ในลักษณะการบูรณาการ ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยจึงควรทบทวนงานนโยบาย (Retreat)เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
เชิงนโยบายของสภามหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยในรอบปีที่ผ่านมา และเพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในปีต่อไป
วัตถุประสงค์
1  เพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
2  เพื่อให้ได้รับข้อมูลนโยบายการบริหารและข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยจากสภามหาวิทยาลัย
3  เพื่อให้เกิดการพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อประกอบการปรับปรุงพัฒนาการบริหารและจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *